Mevcut veya olası yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı planlamanın etkin hale getirilmesi için İmar Mevzuatında belirtilen planların hazırlanmasından önce, plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte, imar planına esas yerbilimsel etüt raporlarının hazırlanması ve sonuçlarının ilgili idarelerce plan kararlarına yansıtılması gerekmektedir.

Saray Belediyesinden gelen talep üzerine, Daire Başkanlığımız tarafından Beyazköy Mahallesinde yaklaşık 430 Ha alanda başlatılan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt projesi, 4 ay süren saha ve raporlama çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme komisyonunca incelenerek uygun bulunmuş ve 29.07.2016 tarihinde onaylanmıştır.